Sıkça Sorulan Sorular

 1. 1

  İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur?

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Genel Müdürlüğü’nün yetkilendirdiği Eğitim Kurumları tarafından düzenlenen eğitim programına katılıp, Genel Müdürlükçe yapılacak olan sınavlarda başarılı olanlara İş Güvenliği Uzmanı belgesi verilir.
 2. 2

  İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimini Tamamlayanların Sınavları Nasıl Yapılacaktır?

  • Eğitim programlarını tamamlayan adayların sınavları Bakanlıkça yapılır .
  • Girdiği ilk sınavda başarılı olamayan aday takip eden sınavlardan birine daha
   katılabilir. Ancak iki sınavda da başarılı olamayanlar yeniden eğitim programına
   katılmak zorundadırlar.
  • Sınavlarda 100 puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılır, itirazlar
   sınavı düzenleyen kurum tarafından sonuçlandırılır.
 3. 3

  İş Güvenliği Uzmanlarının Eğitimleri Nasıl Olacaktır ?

  • Bakanlıkça belirlenecek eğitim programları teorik ve uygulamalı olmak üzere iki
   bölümden oluşur. Eğitim süreleri, teorik kısmı 180 saatten, uygulama kısmı 40 saatten
   ve toplamda 220 saatten az olamaz. Teorik eğitimin en fazla yarısı uzaktan eğitim ile
   verilebilir. Uygulamalı eğitimler, iş güvenliği uzmanı bulunan bir işyerinde yapılır.
  • İş güvenliği uzmanları, belgelerini aldıkları tarihten itibaren beş yıllık aralıklarla
   eğitim kurumları tarafından düzenlenecek yenileme eğitimine katılmak zorundadırlar.
   Bu eğitimin süresi otuz saatten az olamaz.
 4. 4

  İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimlerini Hangi Kurumlar Verebilir?

  Eğitim kurumu: İş güvenliği uzmanlarının eğitimlerini vermek üzere, gerekli donanım ve
  personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler
  ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketlerce kurulan ve işletilen
  müesseseleridir.

 5. 5

  İş Güvenliği Uzmanlığı Belgeleri Kaç yılda Bir Vize Ettirilmelidir?

  İş Güvenliği Uzmanları, belgelerini aldıkları tarihten itibaren 5 yıllık aralıklarla eğitim
  kurumları tarafından düzenlenecek Yenileme Eğitimi’ ne katılmak zorundadırlar.

 6. 6

  Yurt Dışından Alınan Belgelerin Durumu Nasıl Olacaktır?

  Yurtdışından alınan iş güvenliği uzmanlığı veya eşdeğer belgeye sahip olan mühendis,
  mimar veya teknik elemanlardan;

  • Sahip olduğu belge ile en az yedi yıl çalıştığını belgeleyenlerden (A) sınıfı iş güvenliği
   uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında
   başarılı olanlara (A) sınıfı,
  • Sahip olduğu belge ile en az üç yıl çalıştığını belgeleyenlerden (B) sınıfı iş güvenliği
   uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında
   başarılı olanlara (B) sınıfı,
  • Sahip olduğu belge ile müracaat ederek yapılacak (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı
   sınavında başarılı olanlara (C) sınıfı,
 7. 7

  İş Güvenliği Uzmanlarının Nitelikleri ve Görevlendirilmeleri Nasıldır?

  • İşverence iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilecekler, bu Yönetmeliğe göre
   geçerli iş güvenliği uzmanı belgesine sahip olmak zorundadır.
  • İş güvenliği uzmanlarından; (C) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli sınıfta, (B)
   sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli ve tehlikeli sınıflarda, (A) sınıfı belgeye sahip
   olanlar ise bütün tehlike sınıflarında yer alan işyerlerinde çalışabilirler.
  • Birden fazla iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesinin gerektiği işyerlerinde, en
   az bir iş güvenliği uzmanının işyerinin tehlike sınıfına uygun belgeye sahip olması
   yeterlidir.
 8. 8

  İş Güvenliği Uzmanının Görevleri Nelerdir?

  İş güvenliği uzmanları, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür:
  Rehberlik;

  • İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine
   ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere
   işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi,
   temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği
   mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için
   işverene önerilerde bulunmak.
  • İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak
   bildirmek.
  • İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması
   ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene
   önerilerde bulunmak.
  • İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak
   çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin
   araştırılması konusunda çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunmak.

  Risk değerlendirmesi;

  • İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara
   ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve
   güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.

  Çalışma ortamı gözetimi;

  • Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı
   gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve
   uygulamalarını kontrol etmek.
  • İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılmak,
   bu konuda işverene önerilerde bulunmak, uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza,
   yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarına
   katılmak, bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum
   planı doğrultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol etmek.

  Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;

  • Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak
   planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını
   yapmak veya kontrol etmek.
  • Çalışma ortamıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve çalışma ortamı gözetim
   sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği halinde
   EK-2’deki örneğine uygun olarak hazırlamak.
  • Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenleyerek işverenin onayına sunmak
   ve uygulamasını kontrol etmek.
  • Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin
   prosedürlerini hazırlayarak işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.

  İlgili birimlerle işbirliği;

  • İşyeri hekimiyle birlikte iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirme
   yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli
   önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak.
  • Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı
   yıllık çalışma planını işyeri hekimiyle birlikte hazırlamak.
  • Bulunması halinde üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde
   çalışmak,
  • Çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu
   kişilerle işbirliği yapmak
 9. 9

  İş Güvenliği Uzmanlarının Yetkileri Nelerdir?

  İş güvenliği uzmanının yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

  • İşverene yazılı olarak bildirilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken
   tedbirlerden hayati tehlike arz edenlerin, iş güvenliği uzmanı tarafından belirlenecek
   makul bir süre içinde işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, bu hususu işyerinin
   bağlı bulunduğu çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne bildirmek.
  • İşyerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil
   müdahale gerektirmesi halinde işin durdurulması için işverene başvurmak.
  • Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme
   ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek.
  • Görevinin gerektirdiği konularda işverenin bilgisi dâhilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla
   işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak.
  • Tam süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen iş güvenliği uzmanları, çalıştıkları
   işyeri ile ilgili mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel gibi
   organizasyonlara katılma hakkına sahiptir. Bu gibi organizasyonlarda geçen sürelerdenbir yıl içerisinde toplam beş iş günü kadarı çalışma süresinden sayılır ve bu süreler
   sebebiyle iş güvenliği uzmanının ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz.
 10. 10

  İş Güvenliği Uzmanlarının Çalışma Süreleri Ne Kadardır?

  • 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en
   az 60 dakika.
  • Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
  • 2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika.
  • Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika.
  • Az tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1000
   çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan
   sayısının 1000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan
   sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş
   güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.
  • Tehlikeli sınıfta yer alan 750 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 750 çalışan
   için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının
   750 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz
   önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği
   uzmanı ek olarak görevlendirilir.
  • Çok tehlikeli sınıfta yer alan 500 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 500
   çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan
   sayısının 500 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan
   sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş
   güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.
  • İş güvenliği uzmanları sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet sunar.
   Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında
   yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden düşülür.
 11. 11

  İş Güvenliği Uzmanları Ne Tür İşyerlerinde Görevlendirilirler?

  • (A) sınıfı belgeye sahip olanlar; bütün tehlike sınıflarında yer alan iş yerlerinde;
  • (B) sınıfı belgeye sahip olanlar; tehlikeli veya az tehlikeli sınıflarda yer alan iş yerlerinde,
  • (C) sınıfı belgeye sahip olanlar; sadece az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde görev
   yaparlar
 12. 12

  A,B,C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi Nedir?

  (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi şu kişilere verilir;

  • (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği
   uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak
   yapılacak (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya
   teknik elemanlara,
  • 2) İş sağlığı ve güvenliği alanında en az beş yıl teftiş yapmış mühendis, mimar veya
   teknik eleman olan iş müfettişleri, en az beş yıl uzman olarak çalışmış Bakanlık iş sağlığı
   ve güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği doktorası yapmış olan
   mühendis, mimar veya teknik elemanlar ile Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde mühendis,
   mimar veya teknik eleman olarak en az on yıl görev yapmış olanlardan (A) sınıfı iş güvenliği
   uzmanlığı için yapılacak sınavda başarılı olanlara Bakanlıkça verilir.

  (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi şu kişilere verilir;

  • (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği
   uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak
   yapılacak (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya
   teknik elemanlara,
  • İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği yüksek lisansı yapmış olan mühendis, mimar veya
   teknik elemanlardan (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlara verilir.

  (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi şu kişilere verilir;

  • (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi; (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine
   katılarak yapılacak (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar
   veya teknik elemanlara Bakanlıkça verilir.
 13. 13

  Kimler İş Güvenliği Uzmanı Olabilir?

  • Mühendisler
  • Mimarlar (İç mimar ve peyzaj mimarları hariç)
  • Teknik Öğretmenler
  • Fen veya fen-edebiyat fakültelerinin Fizik ve Kimya Bölüm mezunları
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Programı mezunları
 14. 14

  Hangi İşyerleri İş Güvenliği Uzmanı Bulundurmak Zorundadır?

  07.2012 tarih ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince tehlike
  sınıfı ve çalışan sayısı ne olursa olsun özel ve kamuya ait tüm işyerlerinde iş güvenliği uzmanı
  bulundurulması zorunludur. İş güvenliği uzmanı bulundurmaması halinde her ay için 5000 TL
  ceza uygulanacaktır.

 15. Daha farklı bir sorunuz mu var ?

  İş sağlığı ve güvenliği alanında merak ettiğiniz farklı bir soru mu Var? Lütfen sorunuzu canlı yardım üzerinden bize bildirin. Kısa süre içinde size geri dönüş yaparak bilgi verelim