Temel Yangın Eğitimi & Acil Durum Eğitimi

18.06.2013 tarih ve 28681 sayılı İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK göre;
Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitim: MADDE 15
(1) Tüm çalışanlar acil durum planları ile arama, kurtarma ve tahliye, yangınla mücadele, ilkyardım konularında görevlendirilen kişiler hakkında bilgilendirilir.
(3) Acil durum konularıyla ilgili özel olarak görevlendirilenler, yürütecekleri faaliyetler ile ilgili özel olarak eğitilir.
İşverenin yükümlülükleri: MADDE 5/1/
a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek ve çalışan ile çalışma çevresini etkileyecek acil durumları önceden değerlendirerek muhtemel acil durumları belirler.
b) Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır.
d) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda çalışanı görevlendirir ve her zaman hazır bulunmalarını sağlar.
f) Acil durumlarda enerji kaynaklarının ve tehlike yaratabilecek sistemlerin olumsuz durumlar yaratmayacak ve koruyucu sistemleri etkilemeyecek şekilde devre dışı bırakılması ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapar.
Tatbikat: MADDE 13/
1) Hazırlanan acil durum planının uygulama adımlarının düzenli olarak takip edilebilmesi ve uygulanabilirliğinden emin olmak için işyerlerinde yılda en az bir defa olmak üzere tatbikat yapılır, denetlenir ve gözden geçirilerek gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler yapılır. Gerçekleştirilen tatbikatın tarihi, görülen eksiklikler ve bu eksiklikler doğrultusunda yapılacak düzenlemeleri içeren tatbikat raporu hazırlanır.

TEMEL YANGIN EĞİTİMİNDE VERİLECEK KONULARIN BAŞLIKLARI

 • Yanma ve yangın olgusu
 • Yanma çeşitleri ve bileşenleri
 • Yanıcı maddeler ve özellikleri
 • Isı kaynakları ve etkileri
 • Isı transferi
 • Yangın sebepleri ve etkenleri
 • Yangın önleyici tedbirler
 • Yangın sınıfları ve özellikleri
 • Yangın çeşitleri ve özellikleri
 • Yangın safhaları
 • Yangın yerinde tehlikeler
 • Söndürme metotları
 • Söndürme maddeleri ve özellikleri
 • Yangın anında hareket tarzı
 • Yangın ihbarı
 • Acil durumlarda reaksiyon
 • Yangınlarda tahliye ve toplanma
 • İşletme yangın organizasyonu ve acil durum ekiplerinin görevleri.
 • İşletme acil durum planı tanıtılması
 • Yangın söndürme cihazlarının tanıtımı ve kullanımı

Acil durum eğitimi :

 • Acil durum ekiplerinin oluşturulması.
 • Acil durum planlarının hazırlanması.
 • Acil durum tatbikatlarının yapılması ve tatbikat raporlarının hazırlanması.
 • Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici tedbirler alınması
 • Acil durumlarda enerji kaynaklarının devre dışı bırakma talimatlarının hazırlanması

Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması
İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için alınması gerekli önlemleri belirlemek amacıyla hazırlanan ve 30.04.2013 tarih ve 28633 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik” kapsamında Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması gerekmektedir. Bu yönetmelik kapsamında;
Madde 6 – (1) İşveren, 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ”İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği”ne uygun risk değerlendirmesi çalışmalarını yaparken, patlayıcı ortamdan kaynaklanan özel risklerin değerlendirilmesinde aşağıdaki hususları dikkate alır;
a) Patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı,
b) Statik elektrik de dahil tutuşturucu kaynakların bulunma, aktif ve tehlikeli hale gelme ihtimalleri,
c) İşyerinde bulunan tesis, kullanılan maddeler proseslerle bunların muhtemel karşılıklı etkileşimleri,
ç) Olabilecek patlama etkisinin büyüklüğü,
(2) Parlama veya patlama riski değerlendirilirken patlayıcı ortamların oluşabileceği yerlere açık olan veya açılabilen yerler de dikkate alınarak bir bütün olarak değerlendirilir.
Madde 10 – (1) İşveren 6.maddede belirtilen yükümlülüğünü yerine getirirken Patlamadan Korunma Dokümanını hazırlar.
Patlamadan korunma dokümanında;
• Patlama riskinin belirlendiği ve değerlendirildiği,
• Belirtilen riskler için alınacak önlemler,
• İşyerinde patlayıcı ortam oluşturması ihtimali olan yerler,
• Tehlike sınıflandırılması yapılmış bölgelerde uygulanacak asgari gereklilikler,
• Çalışma yerleri ve uyarı cihazları da dahil olmak üzere iş ekipmanının tasarımı,
• İşletilmesi ve kontrolü ve bakımının güvenlik kurallarına uygun olarak yapıldığı,
işyerinde kullanılan tüm ekipmanın 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne uygunluğu yazılı olarak bulunmalıdır.

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI HAZIRLAMA EĞİTİMİ

(Patlayıcı Ortam Sınıflandırma – ATEX- Buhar, Gaz ve Tozların Patlama Risklerinin Yönetimi)

AMAÇ:

Bu eğitim yanıcı-patlayıcı kimyasallar ve tozlar ihtiva eden tesis ve işletmeler için TS EN 60079 ilgili standartlarına bağlı olarak tesis ve işletmelerin TEHLİKELİ BÖLGE SINIFLANDIRMASI’nı projelendirmek, bu bölgelerdeki ekipmanların kontrollerini sağlayabilmek ve yine bu bölgeler için patlama risk değerlendirmesi yaparak, riskleri bertaraf edecek şekilde PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI hazırlayabilmek amacı ile tasarlanmıştır.

EĞİTİM İÇERİĞİ:

1. Gün:
1. ATEX DİREKTİFİ
1999/92/EC (ATEX) GİRİŞ
İşverene Ait Yükümlülükler
Patlama Risk Değerlendirmesi Özel Gereklilikleri
2. ATEX UYGUNLUK ADIMLARI
Tehlikeli Alan Sınıflandırması
Alan Sınıflandırma Aşamaları
3. PATLAMALAR
Yangın ve Patlama
Yangın
Patlama Koşulları
Toz Patlamaları ve Gerekli Şartlar
4. TEKNİK VERİLER
a. Parlama Noktası
b. Patlama Limitleri
c. Tutuşma Limitleri
d. Sıcaklık Sınıfları
e. Gaz Grupları
5. TOZLARIN TUTUŞABİLİRLİĞİ HAC – TEHLİKELİ BÖLGE SINIFLANDIRMASI
2. Gün:
HESAPLAMA İŞLEMLERİ

 • Tehlikeli Bölge Sınıflandırma
 • Havalandırma ve Tipleri
 • Kurumsal Hacim ve Hesapları (Vz)
 • Havalandırma Derecesi ve Seçimi
 • Havalandırma Hesapları (EN 60079-10-1, Ek B)
 • Bölge Kapsam Hesapları (dz)
 • Patlayıcı Ortam Şekilleri
 • Vaziyet Planı
 • Ekipman Seçimi ve Markalama
 • Patlamadan Korunma Dokümanı Ön Hazırlığı
 • Patlama Riskinin Değerlendirilmesi
 • SENERYOLU ÖRNEK UYGULAMALAR
 • Tehlikeli Bölge Sınıflandırması
 • Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Örnek Çalışmaları

KİMLER KATILABİLİR?

Bu eğitim, Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak isteyen kurumların yöneticileri ile bu konuda bilgi sahibi olmak isteyen kişilere yöneliktir.